ZAKWATEROWANIE NA KIESZEŃ KAŻDEGO

po PolskuEn EspanolItalianoKONTAKT

 

hotele, noclegi, schroniska młodzieżowe, tanie zakwaterowanie, hotele, kwatery, tanie hotele, tanie noclegi, tanie hotelehotele, noclegi, schroniska młodzieżowe, tanie zakwaterowanie, hotele, kwatery, tanie hotele, tanie noclegi, tanie hotelehotele, noclegi, schroniska młodzieżowe, tanie zakwaterowanie, hotele, kwatery, tanie hotele, tanie noclegi, tanie hotelehotele, noclegi, schroniska młodzieżowe, tanie zakwaterowanie, hotele, kwatery, tanie hotele, tanie noclegi, tanie hotelehotele, noclegi, schroniska młodzieżowe, tanie zakwaterowanie, hotele, kwatery, tanie hotele, tanie noclegi, tanie hotele

Rezerwacje hoteliWycieczki zorganizowaneUbezpieczenieO NasKontaktFAQ

 

Inne regiony!

Kwatey prywatne w Istrii
Kwatey prywatne w Kvarner
Kwatey prywatne w Dalmacji Centralnej
Kwatey prywatne w Dalmacji Południowej
Kwatey prywatne w Dalmacji Północnej

 
 

Odkryj Chorwację!

 

Jachty

Kwatey prywatne

Hotele

Agroturystyka

Last minute

Latarnie morskie

 
 
  FAQ
Kliknij
--------------------------
Warunki ogólne: czarter jachtów w Chorwacji
--------------------------

 
OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z NAJEMCAMI JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH
 1. CENA WYNAJMU
  Cena wynajmu obejmuje używanie w pełni wyposażonej jednostki pływająej, ubezpieczenie jednostki pływającej powyżej wartości umówionego depozytu. Cena wynajmu nie pokrywa kosztów paliwa i innych wydatków związanych z eksploatacją, wynagrodzenia dla załogi Właściciela lub Wynajmującego jednostkę pływającą (dalej zwany Wynajmujący: adriatica.net) i pozostałych szczególnych świadczeń, kosztów mariny i cumy podczas wynajmu mariny macierzystej.

   
 2. PŁATNOŚĆ
  Sposób dokonywania płatności jest następujący:
  1. 50% ceny wynajmu po potwierdzeniu rezerwacji
  2. 50% ceny wynajmu na 4 tygodnie przed rozpoczęciem wynajmu
  Wyżej wymienionego sposobu płatności nie można zmieniać bez zgody adriatica.net. Końcowe obliczenie będzie dokonane po powrocie jednostki pływającej z rejsu w porcie, który jest zgodnie z umową miejscem zakończenia wynajmu, przy udziale przedstwicieli Właściciela jednostki pływającej.

   
 3. ZOBOWIĄZANIA NAJEMCY
   
  1. Najemca zobowiązuje się pływać po chorwackich wodach terytorialnych, a w celu opuszczenia wód terytorialnych, przed potwierdzeniem wynajmu, musi również uzyskać zgodę Właściciela jednostki pływającej wyrażoną w formie pisemnej. Dane dotyczące Właściciela jednostki pływającej zostaną dostarczone Najemcy przed rozpoczęciem wynajmu, wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami związanymi z przejęciem jednostki pływającej. Najemca zobowiązuje się, że nie będzie wynajmował ani wypożyczał jednostki pływającej jakiejkolwiek innej osobie, że nie będzie z nią uczestniczył w zawodach, że nie będzie jej wykorzystywał w jakichkolwiek celach gospodarczych, do rybołówstwa zawodowego, szkolenia żeglarskiego itp.

    
  2. Najemca zobowiązuje się przestrzegać prawideł i przepisów celnych i innych, starannie prowadzić dziennik okrętowy oraz wykazać niezbędną ostrożność przy manewrowaniu jednostką pływającą oraz używaniu jej przyborów i wyposażenia. W przypadku wynajmu jednostki pływającej bez sternika, Najemca oświadcza że posiada ważny patent żeglarski, a w przeciwnym przypadku sterowanie jednostką pływającą powierza innemu członkowi załogi, posiadającemu wyżej wymieniony dokument.

    
  3. Najemca ponosi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie prawideł żeglugi i pozostałych norm, nawet po upływie terminu wynajmu.

   
 4. DOKUMENTY JEDNOSTKI
  Jednostka pływająca jest przekazywana wraz ze wszystkimi ważnymi dokumentami wymaganymi przy wynajmowaniu a Najemca jest zobowiązany starannie ich przechowywać podczas trwania wynajmu.

   
 5. PRZEJĘCIE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ
   
  1. Właściciel jest zobowiązany przekazać jednostkę pływającą Najemcy czystą i sprzątnietą, w stanie gotowym do żeglugi, oraz w pełni wyposażoną, z pełnymi zbiornikami na wodę i paliwo ...

    
  2. Podczas całego okresu wynajmu jednostka pływająca pozostaje we własności jej Właściciela, który z adriatica.net ma zawartą Umowę o współpracy. Przed podpisaniem niniejszej Umowy Najemca jest zobowiązany zapoznać się z ogólnym stanem jednostki pływającej i sprawdzić czy lista wyposażenia i przyborów jest zgodna ze stanem rzeczywistym. Wszystkie wady i braki, które nie zostały stwierdzone przy odbiorze jednostki pływającej nie upoważniają Najemcy do żądania niższej ceny wynajmu.

   
 6. KAUCJA
  Przed odbiorem jednostki pływającej Najemca jest zobowiązany wpłacić Właścicielowi kaucję w gotówce lub kartą kredytową w wysokości określonej niniejszą Umową, oraz zgodnie z informacjami podanymi na stronach www.adriatica.net Kaucja jest zwracana Najemcy, jeżeli odda on jednostkę pływającą w umówionym terminie czystą i sprzątniętą, bez uszkodzeń, z pełnymi zbiornikami na paliwo. Jeżeli jednostka pływająca została wynajęta ze sternikiem Właściciela, Najemca jest również zobowiązany wpłacić kaucję, lecz nie pokrywa ona kosztów powstałych wskutek nieostrożności sternika oraz złego manewrowania jednostką pływającą i niewłaściwego posługiwania się jej wyposażeniem.

   
 7. PRZEDŁUŻENIE OKRESU WYNAJMU
  Jeżeli Najemca chce przedłużyć okres wynajmu, musi wrócić do ustalonego portu zakończenia wynajmu, na czas skontaktować się z Właścicielem jednostki pływającej i zażądać pisemnej zgody na nowy okres wynajmu i miejsce zwrotu jednostki pływającej.

   
 8. ODSTĄPIENIE OD WYNAJMU
   
  1. Jeżeli Najemca i jego załoga, po odbiorze jednostki pływającej, z jakichkolwiek powodów zrezygnują z wynajmu, adriatica.net zatrzyma pełną cenę wynajmu i obciąży Najemcę kosztami, które mogą powstać na skutek odstąpienia od wynajmu.

    
  2. Jeżeli Najemca zrezygnuje z wynajmu w czasie do czterech tygodni przed rozpoczęciem wynajmu, adriatica.net zatrzymuje 50% ceny wynajmu, a jeżeli odstąpienie od wynajmu nastąpi podczas wspomnianych czterech tygodni, adriatica.net ma prawo zatrzymać pełną kwotę wynajmu.

   
 9. ROZBICIA I USZKODZENIA
  O każdym rozbiciu i uszkodzeniu, bez względu na przyczynę, Najemca musi natychmiast zawiadomić Właściciela, który udzieli informacji Najemcy co do sposobu wykonania potrzebnych prac i/lub wymiany wyposażenia. Naprawy i wymiana części wyposażenia, dokonane bez upoważnienia, idą na koszt Najemcy.

   
 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA
  Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, będącej poza zakresem odpowiedzialności Najemcy, jednostka pływająca nie może być eksploatowana, Najemca może żądać zwrotu opłaty za te dni, w których nie mógł korzystać z jednostki. W takim przypadku adriatica.net postara się zapewnić zastępczą jednostkę pływającą o podobnych lub lepszych właściwościach, a za tą samą cenę wynajmu.

   
 11. ZWROT JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ
   
  1. Najemca jest zobowiązany dokonać zwrotu jednostki pływającej Właścicielowi w umówionym miejscu i w umówionym czasie, czystej i bez uszkodzeń z pełnymi zbiornikami na paliwo. Jeżeli Najemca nie zwróci jednostki pływającej w umówionym miejscu na czas, zobowiązuje się zapłacić Właścicielowi kwotę wynoszącą trzykrotność dziennej ceny za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, oraz wyrównać ewentualne straty i koszty, które przez to opóźnienie ponieśli adriatica.net i Właściciel. Opóźnienie, które nastąpi wskutek działania siły wyższej może być usprawiedliwione tylko w przypadku, kiedy Najemca bezzwłocznie zawiadomi o tym Właściciela. Koszty z tytułu straconych lub uszkodzonych części jednostki pływającej lub jej wyposażenia, spowodowane przez nieostrożność lub niewłaściwy sposób użycia ze strony Najemcy i jego załogi, ponosi Najemca, a Właściciel ma prawo potrącić tą kwotę z kaucji wpłaconej przez Najemcę.

    
  2. W przypadku zwrotu niesprzątnietej i nieoczyszczonej jednostki pływającej, Właściciel wyrówna z depozytu cenę dodatkowego czyszczenia. Właściciel również wyrówna z depozytu należność za uzupełnienie paliwa w przypadku, kiedy Najemca nie zwróci jednostki pływającej z pełnymi zbiornikami.

   
 12. UBEZPIECZENIE
  Jednostka pływająca oraz wyposażenie ubezpieczone są od wszystkich rodzajów szkód i strat powyżej franszyzy, która jest uzależniona od rodzaju wynajętej jednostki pływającej. Jednostka pływająca i wyposażenie ubezpieczone są od odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim. Wszystkie szkody i/lub straty pokryte ubezpieczeniem muszą być zgłoszone przedstawicielowi Właściciela natychmiast po ich powstaniu.

   
 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY
   
  1. Za czyny i/lub nieostrożność, które nie są pokryte ubezpieczeniem i z powodu których właściciel ponosi odpowiedzialność względem osób trzecich, Najemca zobowiązuje się wyrównać Właścicielowi wszystkie koszty materialne i prawne, które mogą powstać w wyniku takich czynów i/lub nieostrożności. Najemca szczególnie ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy jednostka pływająca zostanie zajęta z powodu nieustawowej działalności. W przypadku awarii lub nieszczęśliwego wypadku Najemca zobowiązany jest zanotować przebieg wydarzeń lub zażądać zaświadczenia, które powinno być wydane przez Kapitanat Portu, lekarza lub inną uprawnioną osobę. Najemca zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Właściciela o takich wydarzeniach. W przypadku utraty jednostki pływającej, niemożliwości żeglowania lub zakazu żeglugi wydanego przez uprawnione osoby, Najemca zobowiązany jest zawiadomić o tym kompetentne osoby i Właściciela.

    
  2. Najemca zobowiązany jest codziennie sprawdzać ilość oleju w silniku. Za szkody i straty powstałe wskutek braku oleju w silniku odpowiada Najemca. Uszkodzenia podwodnej części jednostki pływającej, które spowodował Najemca przez niestrożność lub złe manewrowanie zostaną zbadane i naprawione na jego koszt.

   
 14. UTRATA MAJĄTKU
  adriatica.net nie odpowiada za utratę i/lub uszkodzenie majątku należącego do Wynajmującego lub osoby obcej, pozostawionego i przechowywanego na jednostce pływającej, pojeździe operacyjnym lub w urzędzie adriatica.net lub Właściciela. Podpisaniem niniejszej Umowy Najemca zrzeka się wszystkich roszczeń związanych z wyrównaniem przez adriatica.net lub Właściciela takich strat i/lub uszkodzeń.

   
 15. ZARZUTY I ZAŻALENIA
  Rozpatrywane będą tylko takie zarzuty i zażalenia, które zostaną zgłoszone w formie pisemnej, przy zwrocie jednostki pływającej (chek-out).

   
 16. SKIPER:
  Jeżeli Wynajmujący chce wynająć skipera powinien przy potwierdzeniu rezerwacji powiadomić o tym pracowników adriatica.net. Jeżeli Wynajmujący nie życzy sobie skorzystać z usług skipera, ktoś z członków załogi zobowiązany jest posiadać uprawnienia operatora VHF i patent skipera.
   


 

 
 
HOTELE NA ŚWIECIE

EUROPA

 

 

Hotele i noclegi w Andorze

 

 

Hotele i noclegi w Armenii

 

 
Hotele i noclegi w Austrii  
Hotele i noclegi w Belgii  
Hotele i noclegi w Bośni i Hercegowinie  
Hotele i noclegi w Bułgarii  
Hotele i noclegi w Chorwacji  
Hotele i noclegi na Cyprze  
Hotele i noclegi w Czechach  
Hotele i noclegi w Danii  
Hotele i noclegi w Anglii  
Hotele i noclegi w Estonii  
Hotele i noclegi w Finlandii  
Hotele i noclegi we Francji  
Hotele i noclegi w Niemczech  
Hotele i noclegi w Holandii  
Hotele i noclegi na Węgrzech  
Hotele i noclegi w Islandii  
Hotele i noclegi w Irlandii  
Hotele i noclegi we Włoszech  
Hotele i noclegi na Łotwie  
Hotele i noclegi w Luksemburgu  
Hotele i noclegi w Macedonii  
Hotele i noclegi na Malcie  
Hotele i noclegi w Mołdawii  
Hotele i noclegi w Irlandii Północnej  
Hotele i noclegi w Norwegii  
Hotele i noclegi w Polsce  
Hotele i noclegi w Portugalii  
Hotele i noclegi w Rumunii  
Hotele i noclegi w Rosji  
Hotele i noclegi w Szkocji  
Hotele i noclegi na Słowacji  
Hotele i noclegi w Słowenii  
Hotele i noclegi w Hiszpanii  
Hotele i noclegi w Szwecji  
Hotele i noclegi w Szwajcarii  
Hotele i noclegi w Turcji  
Hotele i noclegi  na Ukrainie  
Hotele i noclegi w Walii  
Hotele i noclegi w Jugosławii (Serbii i Czarnogórze)  
AUSTRALIA I OCEANIA  
Hotele i noclegi w Australii  
Hotele i noclegi na Wyspach Cooka  
Hotele i noclegi na Fidżi  
Hotele i noclegi w Polinezji Francuskiej  
Hotele i noclegi w Nowej Zelandii  
Hotele i noclegi w Papui i Nowej Gwinei  
Hotele i noclegi w Vanuatu  
Hotele i noclegi w Samoa  
Hotele i noclegi w Tonga  

AFRYKA

 

 

Hotele i noclegi w Botswanie

 

 

Hotele i noclegi w Burkina Faso

 

 
Hotele i noclegi w Kamerunie  
Hotele i noclegi w Cape Verde  
Hotele i noclegi  na Wybrzeżu Kości Słoniowej  
Hotele i noclegi w Egipcie  
Hotele i noclegi w Etiopii  
Hotele i noclegi w Gambii  
Hotele i noclegi w Ghanie  
Hotele i noclegi w Gwinei  
Hotele i noclegi w Kenii  
Hotele i noclegi w Malawi  
Hotele i noclegi w Malezji  
Hotele i noclegi na Mauritiusie   
Hotele i noclegi w Maroku  
Hotele i noclegi w Namibii  
Hotele i noclegi w Reunion  
Hotele i noclegi na Seszelach  
Hotele i noclegi w RPA  
Hotele i noclegi w Swaziland  
Hotele i noclegi w Senegalu  
Hotele i noclegi w Ugandzie  
Hotele i noclegi w Tanzanii  
Hotele i noclegi w Zimbabwe  
Hotele i noclegi w Zambii  
Hotele i noclegi w Tunezji  
Hotele i noclegi w Mozambiku  
AMERYKA PÓŁNOCNA  
Hotele i noclegi w Kanadzie  
Hotele i noclegi na Grenlandii  
Hotele i noclegi w Meksyku  
Hotele i noclegi w USA  
AMERYKA ŁACIŃSKA  
Hotele i noclegi w Belize  
Hotele i noclegi w Kostaryce  
Hotele i noclegi w Salwadorze  
Hotele i noclegi w Gwatemalii  
Hotele i noclegi w Hondurasie  
Hotele i noclegi w Nikaragui  
Hotele i noclegi w Panamie  
AMERYKA POŁUDNIOWA  
Hotele i noclegi w Argentynie  
Hotele i noclegi w Boliwii  
Hotele i noclegi w Brazylii  
Hotele i noclegi w Chile  
Hotele i noclegi w Kolumbii  
Hotele i noclegi w Ekwadorze  
Hotele i noclegi w Paragwaju  
Hotele i noclegi w Peru  
Hotele i noclegi w Urugwaju  
Hotele i noclegi w Wenezueli  
   

AZJA

 

 

Hotele i noclegi w Bangladeszu

 

 

Hotele i noclegi w Brunei

 

 
Hotele i noclegi w Kambodży  
Hotele i noclegi w Chinach  
Hotele i noclegi w Hong Kongu  
Hotele i noclegi w Indiach  
Hotele i noclegi w Indonezji  
Hotele i noclegi w Japonii  
Hotele i noclegi w Laosie  
Hotele i noclegi w Makao  
Hotele i noclegi na Madagaskarze  
Hotele i noclegi w Mongolii  
Hotele i noclegi w Nepalu  
Hotele i noclegi na Filipinach  
Hotele i noclegi  na Srilance  
Hotele i noclegi w Korei Południowej  
Hotele i noclegi w Singapurze  
Hotele i noclegi w Tajwanie  
Hotele i noclegi w Uzbekistanie  
Hotele i noclegi w Wietnamie  
Hotele i noclegi w Tajlandii  
Hotele i noclegi w Pakistanie  
BLISKI WSCHÓD  
Hotele i noclegi w Iranie  
Hotele i noclegi w Izraelu  
Hotele i noclegi w Jordanie  
Hotele i noclegi w Kuwejcie  
Hotele i noclegi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich  
Hotele i noclegi w Syrii  
Hotele i noclegi w Libanie  
KARAIBY  
Hotele i noclegi na Antigua i Barbuda  
Hotele i noclegi na Bahamach  
Hotele i noclegi na Barbados  
Hotele i noclegi na Kubie  
Hotele i noclegi na Dominice  
Hotele i noclegi  na Dominikanie  
Hotele i noclegi na Grenadzie  
Hotele i noclegi w Gwadelupie  
Hotele i noclegi na Haiti  
Hotele i noclegi na Jamajce  
Hotele i noclegi w Puertp Rico  
Hotele i noclegi w Saint Lucia  
Hotele i noclegi w Trynidadzie i Tobago   
Hotele i noclegi na Wyspach Dziewiczych  
Hotele i noclegi na Antylach Holenderskich  
Hotele i noclegi w Trynidadzie i Tobago   
Hotele i noclegi na Wyspach Dziewiczych  
Hotele i noclegi na Antylach Holenderskich  
 
 
NAJPOPULARNIEJSZE MIASTA

EUROPA

 

 

ANGLIA

  

Hotele i noclegi w Liverpoolu

  

Hotele i noclegi w Londynie

  

Hotele i noclegi w Manchesterze (Manchester)

  

Hotele i noclegi w Oxfordzie

  

FRANCJA

  

Hotele i noclegi w Nicei

  

Hotele i noclegi w Paryżu

  

Apartamenty w Paryżu

  

Hotele i noclegi w Bordeaux

 

 

WŁOCHY

 

 
Hotele i noclegi we Florencji  
Hotele i noclegi w Mediolanie  
Hotele i noclegi w Rzymie  
Hotele i noclegi w Wenecji  
Pola kempingowe wWenecji  
BUŁGARIA  
Hotele i noclegi w Sofii  
BELGIA  
Hotele i noclegi w Brukseli  
CHORWACJA  
Hotele i noclegi w Pula  
HISZPANIA  
Hotele i noclegi w Barcelonie  
Hotele i noclegi w Madrycie  
SZWECJA  
Hotele i noclegi w Malme  
Hotele i noclegi w Sztokholmie  
NIEMCY  
Hotele i noclegi we Frankfurcie  
Hotele i noclegi w Dortmundzie  
GRECJA  
Hotele i noclegi w Atenach  
HOLANDIA  
Hotele i noclegi w Amsterdamie  
WĘGRY  
Hotele i noclegi w Budapeszcie  
IRLANDIA  
Hotele i noclegi w Dublinie  
SZKOCJA  
Hotele i noclegi w Edynburgu (Edinburgh)  
Hotele i noclegi w Glencoe  
Hotele i noclegi na Isle of Skye  
Hotele i noclegi w Stirling  
ŁOTWA  
Hotele i noclegi w Rydze  
SŁOWACJA  
Hotele i noclegi w Bratysławie  
AUSTRIA  
Hotele i noclegi w Wiedniu  
   
   
   
AUSTRALIA I OCEANIA  
   
   
   
   

AFRYKA

 

 
 

 

 
 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
AMERYKA PÓŁNOCNA  
USA (Stany Zjednoczone Ameryki)  
Hotele i noclegi w Nowym Jorku  
   
   
AMERYKA ŁACIŃSKA  
   
   
   
   
   
   
   
AMERYKA POŁUDNIOWA  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

AZJA

 

 

HONGKONG

 

 

Hotele i noclegi w Causeway Bay

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
BLISKI WSCHÓD  
   
   
   
   
   
   
   
KARAIBY  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Tanie hotele na świecieSchroniska młodzieżowe

Tanie zakwaterowanie

Hotele i noclegi na Kubie

Ponad 3000 tanich hoteli Ponad 3000 tanich hoteli Ponad 3000 tanich hoteli Ponad 3000 tanich hoteli
w 80 krajachw 80 krajachw 80 krajachw 80 krajach

Send mail to info@ehotele-na-swiecie.pl with questions or comments about this web site. Advertising/ Reklama
Copyright © 2000-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.
No part of this site may be reproduced or stored in a retrieval system.
Every effort has been taken to ensure the accuracy of the content of this site but the publisher cannot be held responsible for the consequences of any errors.  We recommend: kursy angielskiego w Anglii, kursy angielskiego w Angliitanie rozmowy do Polski & tanie rozmowy do Polski z www.tanie-rozmowy-do-polski.eu.
A number of external links exist within the site and the publisher does not endorse any such external links.